Azerbaijani Christians stake claim to religious sites in Nagorno-Karabakh